کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

هدف من از ایجاد این وبلاگ این بوده ک بتونم به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد کمک کنم.09125646253

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۰


بازرگانی

زبانآمارتئوریهای مدیریتاقتصادمالیروش تحقیقبازاریابیواحد انتخابیرتبهنمره کلنتیجه مرحله اولتکمیل ظرفیت 1
35.653.348.955.671.151.126.7علوم تحقیقات47454قبول-
06.74.433.315.642.222.2علوم تحقیقات1355584مردودعلوم تحقیقات قزوین
64.413.331.12.224.48.94.4-علوم تحقیقات1475511مردودعلوم تحقیقات قزوین
408.931.104.4-24.40علوم تحقیقات2655173مردودعلوم تحقیقات کرمانشاه
6.76.713.34.4017.813.3علوم تحقیقات3854977مردودعلوم تحقیقات مازندران
31.16.72051.148.928.931.1قزوین26385قبول-
26.7022.22.242.2015.6قزوین335444مردودقزوین
8.922.26.7-33.313.38.917.8-قزوین1764773مردودنجف آباد

 

 

بازرگانی - بازاریابی

زبانآمارتئوریهای مدیریتاقتصادروش تحقیقبازاریابیواحد انتخابیرتبهنمره کلنتیجه مرحله اولتکمیل ظرفیت 1
37.817.831.131.146.72.2علوم تحقیقات396408قبول-
66.72.2-2066.744.422.2تهران مرکزی416794قبول-
48.931.146.74026.720تهران جنوب466702قبول-
42.22031.151.135.626.7تهران مرکزی486692قبول-
53.36.728.931.131.128.9تهران جنوب676482قبول-
73.3028.964.426.74.4تهران مرکزی776415قبول-
60037.848.931.14.4تهران مرکزی1046270تهران جنوب-
24.413.326.78.957.88.9تهران شمال1556026مردودتهران مرکز
26.74.435.613.38.913.3تهران مرکزی4045516مردودمردود
6.7-11.124.411.12.242.2تهران شمال4055514مردودمردود
20206.726.72.2-8.9تهران مرکزی6095262مردودمردود
75.642.946.768.935.622.2رشت17512قبول-
26.752.413.368.96.746.7رشت66842قبول-
17.82.4-31.133.324.415.6رشت675694مردودرشت
11.104.4-4.422.224.4رشت1695257مردودمردود
15.67.113.337.811.10رشت1815225مردودمردود
24.406.711.16.72.2رشت3274970مردودمردود
8.92.426.748.924.424.4اراک195883قبول-
4.423.837.82015.60اراک575397مردوداراک
8.92.4-11.16.713.333.3اراک585390مردوداراک
15.6-14.3-28.928.915.6-11.1اراک2764543مردودمردود
11.12.2-64.46.731.115.6فیروزکوه385769قبول-
0013.335.615.622.2فیروزکوه1045393مردودفیروزکوه (س بسیج)
31.117.813.326.715.615.6-فیروزکوه1535221مردودمردود
202.2-35.62.2-08.9فیروزکوه2085057مردودمردود
33.32.28.9-2.2-15.64.4فیروزکوه2285018مردودمردود
011.14.44.4-4.4-11.1-فیروزکوه4784302مردودمردود
13.38.926.717.8204.4کرمانشاه1585361مردودمردود
037.8204.411.12.2کرمانشاه2285216مردودمردود
2015.6-11.122.215.64.4کرمانشاه3535021مردودمردود
13.3-08.931.16.72.2کرمانشاه5474710مردودمردود
44.47.137.811.16.720بابل275837قبول-
09.52.2-26.735.615.6بابل775443مردودبابل
2.20204015.615.6بابل895392مردودمردود
2.2-16.744.48.922.24.4بابل945371مردودبابل (س بسیج)
4.4-14.322.215.66.7-8.9بابل2384903مردودمردود
04.422.224.448.915.6ملایر225736قبول-
6.72.2-33.34.42031.1ملایر375576قبول-
2.2-6.74.42024.413.3ملایر1045206مردودمردود
4.47.122.237.831.144.4بروجرد96192قبول-
402.4-13.333.315.624.4بروجرد205845قبول-
200206.722.211.1بروجرد705344مردودبروجرد
4.4-4.8-57.853.348.926.7قشم76288قبول-
11.12.417.82013.340قشم345741قبول-
6.7011.113.36.7-4.4قشم4114687مردودمردود
35.66.713.36.733.342.2علی آبادکتول156222قبول-
2017.828.913.311.111.1علی آبادکتول1145521مردودمردود
22.222.22.26.76.713.3نیشابور1065310مردودنیشابور (س بسیج)
6.7-013.38.913.3-2.2-نیشابور3974319مردودمردود
2.2-06.7-8.96.720سنندج1324848مردودمردود
44.4042.217.824.417.8ابهر56034قبول-
15.62.4-15.68.917.84.4تربت جام1235077مردودمردود

 

 
 

بازرگانی - مالی

زبانآمارتئوریهای مدیریتاقتصادمالیروش تحقیقواحد انتخابیرتبهنمره کلنتیجه مرحله اولتکمیل ظرفیت 1
55.644.448.957.844.433.3تهران مرکزی97416قبول-
64.491.16.7-28.964.413.3تهران شمال117298قبول-
55.642.217.848.966.722.2تهران مرکزی137222قبول-
4024.431.164.457.824.4تهران شمال286992قبول-
06.7-2062.275.633.3تهران مرکزی676424تهران شمال-
404.4-26.733.322.242.2تهران شمال876210مردودتهران مرکزی
46.715.613.335.635.68.9تهران شمال956141مردودتهران مرکزی
33.313.328.937.833.38.9تهران شمال1016062مردودتهران مرکزی
4.4-2.217.831.162.231.1تهران مرکزی1115993مردودتهران مرکزی
28.915.628.913.324.42.2-تهران شمال1725582مردودکرمانشاه
17.82.2-13.34033.313.3-تهران شمال2455321مردودمردود
2.22.211.16.7-2.26.7-تهران مرکزی6334465مردودمردود
2.29.522.24075.620سنندج56284قبول-
33.32.42024.444.42.2سنندج165844قبول-
33.32.415.624.444.42.2سنندج185808قبول-
11.121.46.7-37.853.36.7سنندج195794قبول-
04.4-4.455.635.613.3-ابهر1085147مردودمردود
4.4011.124.415.68.9ابهر1245085مردودابهر (س بسیج)
02.222.231.12.211.1ابهر1375043مردودمردود
4.402.215.68.917.8ابهر1564971مردودمردود
31.122.246.751.128.946.7نیشابور36791قبول-
42.28.915.646.715.651.1نیشابور66401قبول-
33.3046.711.144.46.7فیروزکوه165997قبول-
15.611.1-51.12.28.917.8فیروزکوه775310مردودفیروزکوه
6.7194015.635.620قشم75868قبول-
8.904.424.48.922.2قشم835170مردودقشم
04.426.70020زنجان1824950مردودمردود
4.4011.1-8.9-4.4-6.7-زنجان3734187مردودمردود
13.34.86.7204.4-2.2-بابل3834771مردودمردود
8.935.78.937.848.915.6بابل326084قبول-
42.2196.7-6084.451.1رشت37316قبول-
35.62.2-28.933.32.2-8.9نراق185446قبول-
13.323.86.742.222.24.4-اراک475439مردوداراک

 


بازرگانی - تحول

زبانآمارتئوریهای مدیریتاقتصادمالیروش تحقیقبازاریابیواحد انتخابیرتبهنمره کلنتیجه مرحله اولتکمیل ظرفیت 1
4.4013.32.2-04.4-6.7-تهران مرکزی514614مردودتهران مرکزی
2.29.5-6.72.26.731.124.4قشم685146مردودقشم
004.411.12.211.1-20قشم1674688قبولکرمانشاه
11.12.2-28.9002.211.1زنجان375132قبول-
015.628.911.1-8.906.7-زنجان544991مردودزنجان
15.613.328.931.10202.2-نیشابور155677قبول-
6.7-2.2-4013.313.3-2.222.2نیشابور515162مردودنیشابور
13.345.235.675.673.315.640رشت27275قبول-
6.7-28.98.92.222.231.113.3ابهر215481قبول-
11.1-21.428.92004.42.2-سنندج305170قبول-

 

 

بازرگانی - بیمه

زبانآمارتئوریهای مدیریتاقتصادمالیروش تحقیقبازاریابیواحد انتخابیرتبهنمره کلنتیجه مرحله اولتکمیل ظرفیت 1
2.2-2.2-6.7-42.24.4-206.7زنجان445000مردودزنجان
20192.224.411.126.72.2رشت155712قبول-
57.844.437.831.144.44017.8تهران مرکزی27454قبول-
46.724.424.426.7026.711.1تهران مرکزی116292قبول-

 

 

بازرگانی – بازرگانی بین الملل

زبانآمارتئوریهای مدیریتاقتصادمالیروش تحقیقبازاریابیواحد انتخابیرتبهنمره کلنتیجه مرحله اولتکمیل ظرفیت 1
51.124.451.151.148.913.340تهران مرکز86983قبول-
57.833.335.646.742.257.84.4-تهران شمال176743قبول-
44.44031.142.233.313.324.4تهران شمال256512قبول-
62.26.74057.86.726.711.1تهران شمال526261قبول-
73.3028.922.2013.335.6تهران شمال596171قبول-
35.62026.751.131.113.315.6تهران جنوب676101قبول-
37.82.2-13.3-37.817.844.417.8تهران مرکز1275817مردودتهران مرکز
26.74.4-31.115.611.113.317.8تهران شمال2755468مردودتهران مرکزی (س بسیج)
26.7031.14.44.46.76.7تهران مرکز4645138مردودمردود
17.811.14.4-13.304.413.3-تهران جنوب9134588مردودمردود
22.24.426.74013.317.824.4نیشابور105817قبول-
2.28.9-53.36.78.92022.2نیشابور285436قبول-
42.26.717.815.66.715.64.4نیشابور295404قبول-
4.402015.602020فیروزکوه575261مردودقبول
28.9037.84.4204.42.2فیروزکوه605219مردودفیروزکوه
35.62.2-28.900013.3فیروزکوه665149مردودفیروزکوه
0015.615.64.424.44.4-فیروزکوه1324880مردودمردود
13.3-20-2.215.60204.4-فیروزکوه2254378مردودمردود
6.706.7-28.96.711.1-24.4بابل904934مردودبابل (س بسیج)

 

 

بازرگانی – بازرگانی داخلی

زبانآمارتئوریهای مدیریتاقتصادمالیروش تحقیقبازاریابیواحد انتخابیرتبهنمره کلنتیجه مرحله اولتکمیل ظرفیت 1
55.62.2-37.851.14022.215.6تهران مرکزی46544قبول-
35.67.12011.14.48.90رشت265257قبول-
44.408.924.42.22.2-15.6اراک115343قبول-
44.46.711.115.6011.12.2-مبارکه1645313مردودع ت خوزستان
48.92.224.415.606.78.9-مبارکه1675307مردودع ت خوزستان
037.82013.3015.64.4مبارکه1745280مردودع ت خوزستان
8.96.711.1-48.94.4206.7ملایر225396قبول-
28.9031.153.3033.313.3کرمانشاه66088قبول-

 
تاریخ ارسال: چهارشنبه 16 آذر‌ماه سال 1390 ساعت 21:37 | نویسنده: محمد | چاپ مطلب 2 نظر