کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

هدف من از ایجاد این وبلاگ این بوده ک بتونم به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد کمک کنم.09125646253

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی آزاد

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 88 مدیریت بازرگانی

تهران

زبان ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد خرد اقتصاد کلان مالی پژوهش بازاریابی رشته – شهر انتخابی رتبه نمره کل مرحله اول تکمیل ظرفیت
54 59 30 76 77 90 36 63 30 علوم تحقیقات 1 - قبول -
48.3 55 21.7 80 76.7 83.3 31.7 66.7 15 علوم تحقیقات 3 7830 قبول -
33 40 45 48 53 80 33 67 67 علوم تحقیقات 5 7840 قبول -
43 30 13 83 57 85 13 43 10 علوم تحقیقات 43 - قبول -
26.7 66.7 0 40 40 51.72 20 35 33.33 تهران شمال 98 - قبول -
36.7 30 20 38.3 51.7 58.3 16.7 21.7 33.3 علوم تحقیقات 111 6675 مردودقبول
27 5 20 42 45 75 27 38 17 تهران شمال 135 - مردودقبول
18 12 17 38 58 58 25 23 3 تهران شمال 323 - مردود -
16.72018.32061.75021.738.33.3علوم تحقیقات 3745995مردودنجف آباد
1028.343.336.773.323.32023.31.7علوم تحقیقات 3755993مردودنجف آباد
33.38.36.741.716.7453.3-21.726.7علوم تحقیقات 3755993مردودنجف آباد
18.333.338.32053.361.78.333.36.7علوم تحقیقات 3805973مردودنجف آباد
33.326.72016.736.763.33.3-46.710علوم تحقیقات 3825972مردودنجف آباد
28.313.338.33543.341.718.3010علوم تحقیقات 3855970مردودنجف آباد
43.38.32026.713.3-41.7153.3-26.7تهران شمال 3875967مردودنجف آباد
28.348.333.323.34033.315156.7تهران شمال 3895964مردودنجف آباد
033.323.358.358.34013.31510علوم تحقیقات 3915961مردودنجف آباد
33.368.3023.326.748.3253.35علوم تحقیقات 3915961مردودنجف آباد
11.7546.726.746.761.7523.321.7تهران مرکز 3945957مردودنجف آباد
300073.328.3011.73.313.3علوم تحقیقات 3965955مردودنجف آباد
8.338.331.73561.723.331.718.33.3-علوم تحقیقات 3975954مردودنجف آباد
16.71055531.718.323.313.310علوم تحقیقات 4005949مردود نجف آباد
03016.723.348.318.318.341.720تهران شمال 4015948مردودنجف آباد
26.751.7-5016.74518.36.715علوم تحقیقات 4025947مردودنجف آباد
28.346.75038.311.728.301015تهران شمال 4065939مردودعلوم تحقیقات کرمان
1.773.311.743.32536.721.7206.7تهران شمال 4095934مردودعلوم تحقیقات کرمان
16.71.756.7538.346.72541.71.7تهران شمال 4095934مردودعلوم تحقیقات کرمان
63.323.33.323.33.33506.718.3تهران مرکز 4125933مردودعلوم تحقیقات کرمان
2033.38.3252546.713.318.321.7علوم تحقیقات 4135932مردودعلوم تحقیقات کرمان
2518.338.3355048.313.3105تهران مرکز 4135932مردودعلوم تحقیقات کرمان
456.702521.723.315025علوم تحقیقات 4175930مردودعلوم تحقیقات کرمان
23.36.73.328.336.743.330205علوم تحقیقات 4225923مردودعلوم تحقیقات کرمان
1048.34526.721.745205-21.7تهران شمال 4235919مردودعلوم تحقیقات کرمان
8.308.350454533.313.31.7تهران شمال 4235919مردودعلوم تحقیقات کرمان
28.320031.731.763.313.351.710-تهران شمال 4255917مردودعلوم تحقیقات کرمان
26.726.7103046.768.316.78.36.7علوم تحقیقات 4285912مردودعلوم تحقیقات کرمان
2 57 65 50 81 33 2- 20 15 تهران مرکز 430 5910 مردود علوم تحقیقات کرمان
18.38.32043.35056.723.318.35-تهران مرکز 430 5910مردود علوم تحقیقات کرمان
33.306.7406.753.32013.36.7تهران مرکز 4315907مردود علوم تحقیقات آذربایجان ش
38.313.3202003511.71520تهران شمال 4335899مردود علوم تحقیقات آذربایجان ش
11.736.750152038.323.3520تهران مرکز 4345897مردودعلوم تحقیقات آذربایجان ش
21.7356.72038.32516.72515علوم تحقیقات 4365891مردودعلوم تحقیقات آذربایجان ش
3.3002041.7048.328.311.7علوم تحقیقات 4385889مردودعلوم تحقیقات آذربایجان ش
3511.7106025306.71.7-10تهران مرکز 4415885مردودعلوم تحقیقات آذربایجان ش
6.720041.753.348.323.318.38.3تهران شمال 4415885مردودعلوم تحقیقات آذربایجان ش
13.321.7153038.378.318.318.36.7علوم تحقیقات 4465873مردودتربت جام
21.7048.316.743.338.3103.3-31.7علوم تحقیقات 4495870مردودتربت جام
28.3103.3405-48.3518.321.7علوم تحقیقات 4505865مردودتربت جام
2013.33.326.758.343.321.7206.7علوم تحقیقات 4525861مردودتربت جام
6.711.7101556.753.328.31518.3علوم تحقیقات 4535857مردودتربت جام
1018.318.353.321.738.38.3025علوم تحقیقات 455 5852مردود تربت جام
256.721.716.7301513.34011.7علوم تحقیقات 4585850مردودقشم
15 40 22 23 10 38 22 5 20 تهران شمال 460 - مردود قشم
16.713.33.346.71.713.31513.323.3تهران شمال 4635842مردودقشم
41.755101.7-16.7758.3021.7تهران مرکز 4655840مردودقشم
000605066.720015علوم تحقیقات 4675838مردودقشم
8.38.333.32026.721.752535علوم تحقیقات 4695835مردودقشم
2531.71.7-41.758.345018.310علوم تحقیقات 4715833مردود قشم
28.318.3536.738.311.711.7256.7تهران شمال 4725831مردودقشم
16.716.76.721.74056.726.73.315تهران شمال 4775827مردودقشم
26.723.36.7-406.753.320013.3تهران مرکز 4785825مردودقشم
6.76.71556.763.371.73.316.76.7علوم تحقیقات 4795822مردودقشم
13.3203.316.753.3451041.713.3علوم تحقیقات 4805821مردودقشم
511.73.3-1558.34513.323.331.7علوم تحقیقات 4875811مردودقشم
13 11 18 35 8 66 15 27 2 تهران مرکز 535 - مردود -

 

شهرستانها

زبان ریاضی آمار تئوری مدیریت اقتصاد خرد اقتصاد کلان مالی پژوهش بازاریابی رشته – شهر انتخابی رتبه نمره کل مرحله اول تکمیل ظرفیت
45 10 12 22 27 33 15 0 32 بابل 45 - مردودقبول
40004013.3556.711.721.7بابل585996مردودنجف آباد
2051.765156.713.3531.713.3بابل735884مردودتربت جام
18.3004046.733.331.78.36.7بابل745881مردودتربت جام
28.321.73.33543.326.78.32010بابل795832مردودقشم
46.711.78.3-203.3-6.716.7028.3بابل805831مردودقشم
         بابل825827مردودقشم
2026.78.326.75071.718.31.710بابل835823مردودقشم
1.751.71041.751.755033.310بابل845822مردودقشم
13.300705511.73.323.3بابل855811مردودقشم
12 0 40 70 47 67 27 18 0 قزوین 34 - مردودقبول
21.7 45 10 30 68.3 80 20 25 1.7- قزوین 38 6071 مردودقبول
4026.726.76.76.7206.726.726.7قزوین465978مردودنجف آباد
2528.3013.313.3038.3026.7قزوین485921مردودعلوم تحقیقات کرمان
38.335531.71.7-1518.33.3-21.7قزوین505912مردودعلوم تحقیقات کرمان
8.318.33521.766.766.71.7-43.313.3قزوین525897مردودعلوم تحقیقات آذربایجان ش
6.76.743.341.738.331.71023.313.3قزوین565868مردودتربت جام
31.728.302538.361.726.703.3قزوین595859مردودتربت جام
23.3004051.736.723.3011.7قزوین615843مردودقشم
43.38.3-102553.3206.7351.7قزوین625841مردودقشم
8.30541.726.74013.3035قزوین645833مردودقشم
16.728.311.723.368.356.733.301.7-قزوین665812مردودقشم
10 0 0 42 2- 25 32 12 7 قزوین 79 - مردود -
38 18 17 60 37 93 20 35 48 فیروزکوه 1 - قبول-
17 0 0 52 68 23 35 0 35 فیروزکوه 6 - قبول-
50 8 42 35 47 62 5 3- 10 فیروزکوه 20 - قبول-
33 17 0 72 43 73 15 0 0 فیروزکوه 21 - قبول-
23 17 0 45 35 52 20 2- 8 فیروزکوه 36 - مردودقبول
23 23 17 23 30 48 20 5 0 فیروزکوه 62 - مردودقبول
16 5 8- 2 10 12 3 20 7 فیروزکوه 168 - مردود -
15 12 8 10 0 13- 3- 5- 10 فیروزکوه 356 - مردود -
7 5 0 2- 5 5- 13 0 15- فیروزکوه 553 - مردود -
33 0 5 58 88 75 35 0 25 رشت 10 - قبول-
16.7 51.7 58.3 50 56.7 65 5 48.3 1.7 رشت 27 6439 قبول -
25 53 43 7 53 37 10 47 20 رشت 34 - مردودقبول
3013.3041.788.3751551.7رشت715990مردودنجف آباد
306.76.728.330506.713.326.7رشت765940مردودنجف آباد
26.7058036.78.36.76.78.3رشت775937مردودعلوم تحقیقات کرمان
16.75-8.353.32060101.726.7رشت785929مردودعلوم تحقیقات کرمان
2546.713.323.336.75511.71015رشت835909مردودعلوم تحقیقات آذربایجان ش
16.743.336.736.745451.736.70رشت845906مردودعلوم تحقیقات آذربایجان ش
23.3108.361.741.726.71.7-1.720رشت945843مردودقشم
31.723.313.336.741.778.33.3-8.311.7رشت955838مردودقشم
23 28 5 50 55 38 13 30 7 قشم 12 - قبول-
45 12 32 47 43 63 5 0 3 کرمانشاه 24 - قبول-
3051.703516.750510نراق475542مردودنراق
25013.323.3251018.316.71.7نراق495533مردودنراق
26.726.74033.3303.35-28.36.7-نراق535508مردودنراق
13.33.331.728.38.38.36.711.715نراق575462مردودنراق

 

سایر اطلاعات مفید:

رشته – شهر انتخابی نمره آخرین نفر انتخاب اول رتبه آخرین نفر انتخاب اول
علوم تحقیقات تهران 6690 108
تهران مرکز 6690 108
تهران شمال 6690 108
بابل 643820
رشت 6330 32
قزوین 631622
نراق579320
فیروزکوه - 35
کرمانشاه - 25
قشم - 40

 

تاریخ ارسال: چهارشنبه 16 آذر‌ماه سال 1390 ساعت 22:24 | نویسنده: محمد | چاپ مطلب 0 نظر