کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

هدف من از ایجاد این وبلاگ این بوده ک بتونم به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد کمک کنم.09125646253

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1389 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی (کلیه گرایشها)

 

مدیریت بازرگانی

زبان

ریاضی

آمار

تئوری

خرد

کلان

مالی

تحقیق در عملیات

بازاریابی

واحد

رتبه

نمره کل

نتیجه مرحله اول

تکمیل ظرفیت

43.39568.36576.793.356.77558.3علوم تحقیقات18349قبول-
3566.72073.358.38046.74560علوم تحقیقات197563قبول-
1583.326.7506581.753.371.756.7علوم تحقیقات237471قبول-
13.371.745555581.7406565علوم تحقیقات317359قبول-
5543.313.368.34066.73538.360علوم تحقیقات327357قبول-
23.388.371.751.761.761.7505546.7علوم تحقیقات377279قبول-
36.733.3255051.75546.766.736.7علوم تحقیقات477167قبول-
38.38.31556.753.360452056.7علوم تحقیقات676918مردودعلوم تحقیقات
31.76518.361.756.768.32546.736.7علوم تحقیقات696876مردودعلوم تحقیقات
26.733.3107538.36523.356.743.3علوم تحقیقات706875قبول سهمیه بسیج-
18.3354554.748.38536.753.328.3علوم تحقیقات806794مردودعلوم تحقیقات
1.783.32546.73546.741.756.745علوم تحقیقات946683مردودعلوم تحقیقات قزوین
26.761.72546.763.366.723.3066.7علوم تحقیقات1166550مردودعلوم تحقیقات قزوین
55654541.748.37001545علوم تحقیقات1226533مردودعلوم تحقیقات قزوین
48.325548.331.763.311.716.753.3علوم تحقیقات1446396مردودعلوم تحقیقات قزوین
18.361.72561.741.743.31518.348.3علوم تحقیقات1506344مردودعلوم تحقیقات قزوین
21.7951521.76088.316.72540علوم تحقیقات1756216مردودعلوم تحقیقات کرمانشاه
1531.71.71526.771.71528.371.7علوم تحقیقات2355967مردودعلوم تحقیقات گیلان
3513.38.341.746.7601.73.3-53.3علوم تحقیقات2505888مردودعلوم تحقیقات گیلان
21.7401553.318.35051040علوم تحقیقات2565856مردودنجف آباد
31.716.78.348.341.741.75-6.748.3علوم تحقیقات2705811مردودنجف آباد
18.380153048.32513.38.38.3علوم تحقیقات3415534مردودبین الملل کیش
23.320016.73051.73.38.328.3علوم تحقیقات4195287مردودعلوم و تحقیقات مازندران (2)
16.756.713.3351010000علوم تحقیقات5594999مردودنامشخص
33.375308548.358.346.72031.7بابل167164قبول-
3.328.32056.76081.741.733.388.3بابل197001قبول-
43.3303041.753.37521.7576.7بابل286742مردودبابل
1068.343.3605088.33523.323.3بابل396548مردودبابل
41.72020601041.73.3-13.333.3بابل108-مردودنامشخص
56.715205056.76051.771.735رشت87465قبول-
26.79073.343.348.376.733.341.748.3رشت177108قبول-
3088.346.74558.356.74523.313.3رشت386701مردودرشت
5550104531.736.7058.346.7رشت526611مردودنامشخص
48.3802571.753.376.70540رشت536607مردودرشت
41.78018.343.323.3653.328.350رشت786410مردودرشت
18.321.72048.368.356.726.72535رشت896294مردودعلوم تحقیقات کرمانشاه
51.7308.346.738.351.715538.3رشت956249مردودعلوم تحقیقات کرمانشاه
15706513.333.348.38.36030رشت1206107مردودعلوم تحقیقات آذربایجان شرقی
455018.311.743.356.7206.743.3رشت1286070مردودعلوم تحقیقات آذربایجان شرقی
21.7101538.328.34511.7058.3رشت1815812مردودنجف آباد
256.78.32028.34521.718.340رشت1965752مردودقبول سهمیه بسیج علوم تحقیقات آذربایجان شرقی
1513.36.723.31066.716.7073.3رشت1995745مردودعلوم تحقیقات یزد
16.7701051.713.3303.3-6.731.7رشت2715556مردودنجف آباد
11.718.3021.73538.31.71.740رشت4255200مردودعلوم و تحقیقات ساوه (2)
523.38.3-61.7011.71.7-6.723.3رشت4565152مردودسنندج - گرایش مالی
3.3-508.311.7201023.308.3رشت6834892مردودنامشخص
13.316.73.32021.71010-6.726.7رشت7194862مردودنامشخص
026.73.36.78.311.75016.7رشت10254597مردودقبول سهمیه شاهد علوم تحقیقات یزد
46.7603.348.3409528.356.746.7قزوین97077قبول-
403006573.38033.323.350قزوین14-قبول-
13.38543.33556.793.343.336.738.3قزوین206780قبول-
352021.74553.36541.711.758.3قزوین216734قبول-
102515554086.733.316.763.3قزوین336498قبول سهمیه بسیج-
21.728.3304556.78013.33035قزوین496254مردودقزوین
2558.355405583.311.7026.7قزوین636087مردودنامشخص
3031.76.726.73028.3536.753.3قزوین765965مردودعلوم تحقیقات گیلان
13.313.3-6.7-13.32043.3153.373.3قزوین1605470مردودبین المللی قشم
18.3101.78.331.741.713.311.78.3قزوین2725078مردودنامشخص
8.318.313.313.38.3453.33.323.3قزوین3304940مردودنامشخص
28.385048.371.778.30041.7نراق28-مردودنامشخص
18.33.318.32528.336.76.7-13.343.3نراق825348مردودقبول سهمیه بسیج علوم تحقیقات کرمان
026.713.32013.333.313.36.7-13.3نراق2494869مردودنامشخص
18.313.3563.311.7501011.753.3قشم285974قبول-
23.343.311.731.723.336.711.7040قشم635637قبول سهمیه بسیج-
3046.78.328.333.321.7010-18.3قشم1955239مردودعلوم و تحقیقات سمنان (2)
5100154541.71.7-1.7-65قشم2045224مردودعلوم و تحقیقات ساوه (2)
26.7158.30208.3158.328.3قشم2175190مردودعلوم و تحقیقات فارس (2)
3533.358.343.35573.33536.718.3نیشابور66708قبول-
58.32528.363.3303521.71030نیشابور96557قبول-
53.36.716.73056.741.718.326.73.3-نیشابور285963قبول-
163756332334711نیشابور44-مردودنامشخص
1.76.71.716.713.31.7-21.731.75نیشابور2375023مردودنامشخص
1.76.713.321.728.318.313.36.7-21.7نیشابور2714942مردودنامشخص
23.313.318.333.321.73.3-1021.75خلیج فارس925336مردودعلوم و تحقیقات کرمانشاه (2)
41.701.7-2028.315005-خلیج فارس2734965مردودنامشخص
03.36.7-26.753.3-3.308.3خلیج فارس6334540مردودنامشخص
300061.748.33538.326.715فیروزکوه106283قبول-
10826613510232123فیروزکوه27-قبول-
31.7102533.356.756.73.38.321.7فیروزکوه425688قبول-
20-01.74073.346.721.713.320فیروزکوه101-مردودنامشخص
10103.3-31.716.7258.33.3-25فیروزکوه1795051مردودنامشخص
1558.3-36.700000فیروزکوه4004696مردودنامشخص
13.3013.36.7-6.713.313.313.3-13.3فیروزکوه5104560مردودنامشخص
51.7-013.311.73.3-1.7-05فیروزکوه6194411مردودنامشخص
36.702066.773.336.723.32010ابهر66297قبول-
105028.38.313.310011.7ابهر2714888مردودنامشخص
30001.758.3-10-1.7-18.3ابهر5294569مردودنامشخص
0556.743.373.371.7023.33.3زنجان71-مردودنامشخص

 

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

زبان

ریاضی

آمار

تئوری

خرد

کلان

مالی

تحقیق در عملیات

بازاریابی

واحد

رتبه

نمره کل

نتیجه مرحله اول

تکمیل ظرفیت

41.7656533.366.76033.328.336.7تهران-شمال67381قبول-
600046.766.766.70053.3تهران-مرکز117164قبول-
5033.353.315456533.343.341.7تهران-شمال137124قبول-
2535255581.7601.7-021.7تهران-مرکز446662قبول-
500050503013.3023.3تهران-مرکز856296مردودتهران مرکز
351.7-2031.73046.73023.328.3تهران-مرکز91-مردودنامشخص
26.750526.726.723.31.74536.7تهران-مرکز1016207مردودتهران مرکز
14530444545262116تهران-مرکز1216100مردودنامشخص
41.7018.351.7013.323.33.3-30تهران-شمال1446004مردودقشم
18.3454026.736.726.733.328.311.7تهران-شمال1476000مردودنامشخص
33.318.318.326.76043.32018.30تهران-مرکز1725917مردودقشم
3535101.7-455-16.726.736.7تهران-مرکز2065829مردودنراق
25154031.721.71.70020تهران-شمال3055556مردودفیروزکوه
21.73.331.72521.710151.718.3تهران-شمال3565462مردودنامشخص
43.36.78.3-28.36.76.73.3015تهران-شمال4275345مردودعلوم تحقیقات خوزستان
33.33.38.323.3153.31.701.7-تهران-مرکز6994986مردودنامشخص
11.7-8.3-11.7-11.73.35-1.73.3-23.3تهران-مرکز11294444مردودنامشخص
13.301.7000000تهران شمال11844349مردودنامشخص
2011.71.7-31.753.316.76.71025علی آباد کتول505762مردودعلی آباد کتول
28.30038.346.723.316.728.33.3علی آباد کتول635680مردودعلی آباد کتول
00063.326.731.751.716.75-علی آباد کتول895542مردودقبول سهمیه بسیج علی آبادکتول
6.71.746.74523.3023.310-16.7علی آباد کتول1085468مردودنامشخص
1518.326.726.721.731.710-011.7علی آباد کتول1385374مردودعلوم تحقیقات خوزستان
51.71.78.331.713.30208.3علی آباد کتول3674884مردودنامشخص
3510526.75526.706.716.7اراک315803قبول-
106.713.328.343.336.728.33.3-26.7اراک325798قبول-
36.70046.763.335033.318.3کرمانشاه76248قبول-
03056.718.358.34023.338.315کرمانشاه135989قبول-
3.3-3.3155086.75516.71.7-10کرمانشاه16-قبول-
21.730016.70103.306.7-کرمانشاه3204744مردودنامشخص
4005-40503.3516.7ملایر495416مردودملایر
16.7516.71511.75103.3-5ملایر2014870مردودنامشخص
31.70028.3206.75026.7تربت جام395499قبول سهمیه بسیج-
8.336.74028.336.71.76.71510تربت جام435465مردودتربت جام
13.36.713.326.713.3013.3200تربت جام1654979مردودنامشخص
206.741.71523.321.726.76.721.7سنندج255620قبول-

 

مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی

زبان

ریاضی

آمار

تئوری

خرد

کلان

مالی

تحقیق در عملیات

بازاریابی

واحد

رتبه

نمره کل

نتیجه مرحله اول

تکمیل ظرفیت
36.70553.376.78528.34511.7تهران مرکز106807
قبول
-
50523.341.7557048.33.325تهران شمال116759
قبول
-
36.7046.741.76031.71536.730تهران مرکز266497
قبول
-
21.75561.731.746.741.74056.718.3تهران مرکز276490
قبول
-
1501.773.331.726.78.33.3-28.3تهران مرکز665959
تهران شمال
-
26.728.331.751.743.346.708.31.7تهران مرکز715932
تهران شمال
-
11.728.341.746.741.7151041.73.3-تهران مرکز1115602
مردود
تهران مرکز
33.341.733.341.75551.74003.3مبارکه256238
قبول
-
153536.726.74046.753.33013.3مبارکه316066
قبول
-
05-3.3-10308.30018.3مبارکه3114806
مردود
قبول سهمیه بسیج رشت
33.336.7031.776.741.7013.330کرمانشاه76367
قبول
-
20151.7-26.7253.3018.345ملایر185662
قبول
-
16.7-3.3-1.713.340153.33.3-13.3-سنندج1654336
مردود
نامشخص

توضیحات: در صورتی که در مقابل نام دانشگاه قبولی در تکمیل ظرفیت عدد (2) قرار گرفته به معنای قبولی در مرحله دوم تکمیل ظرفیت که نتایج آن اسفند 1389 اعلام گردیده است می باشد

تاریخ ارسال: چهارشنبه 16 آذر‌ماه سال 1390 ساعت 22:26 | نویسنده: محمد | چاپ مطلب 1 نظر