کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

هدف من از ایجاد این وبلاگ این بوده ک بتونم به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد کمک کنم.09125646253

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی آزاد 89_م:سایت مدیر

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1389 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی (کلیه گرایشها)

مدیریت بازرگانی

زبان

ریاضی

آمار

تئوری

خرد

کلان

مالی

تحقیق در عملیات

بازاریابی

واحد

رتبه

نمره کل

نتیجه مرحله اول

تکمیل ظرفیت

43.3 95 68.3 65 76.7 93.3 56.7 75 58.3علوم تحقیقات1 8349قبول-
35 66.7 20 73.3 58.3 80 46.7 45 60علوم تحقیقات19 7563قبول-
15 83.3 26.7 50 65 81.7 53.3 71.7 56.7علوم تحقیقات23 7471قبول-
13.3 71.7 45 55 55 81.7 40 65 65علوم تحقیقات31 7359قبول-
55 43.3 13.3 68.3 40 66.7 35 38.3 60علوم تحقیقات32 7357قبول-
23.3 88.3 71.7 51.7 61.7 61.7 50 55 46.7علوم تحقیقات37 7279قبول-
36.7 33.3 25 50 51.7 55 46.7 66.7 36.7علوم تحقیقات47 7167قبول-
38.3 8.3 15 56.7 53.3 60 45 20 56.7علوم تحقیقات67 6918مردود علوم تحقیقات
31.7 65 18.3 61.7 56.7 68.3 25 46.7 36.7علوم تحقیقات69 6876مردود علوم تحقیقات
26.7 33.3 10 75 38.3 65 23.3 56.7 43.3علوم تحقیقات70 6875قبول سهمیه بسیج-
18.3 35 45 54.7 48.3 85 36.7 53.3 28.3علوم تحقیقات80 6794مردود علوم تحقیقات
1.7 83.3 25 46.7 35 46.7 41.7 56.7 45علوم تحقیقات94 6683مردود علوم تحقیقات قزوین
26.7 61.7 25 46.7 63.3 66.7 23.3 0 66.7علوم تحقیقات116 6550مردود علوم تحقیقات قزوین
55 65 45 41.7 48.3 70 0 15 45علوم تحقیقات122 6533مردود علوم تحقیقات قزوین
48.3 25 5 48.3 31.7 63.3 11.7 16.7 53.3علوم تحقیقات144 6396مردود علوم تحقیقات قزوین
18.3 61.7 25 61.7 41.7 43.3 15 18.3 48.3علوم تحقیقات150 6344مردود علوم تحقیقات قزوین
21.7 95 15 21.7 60 88.3 16.7 25 40علوم تحقیقات175 6216مردود علوم تحقیقات کرمانشاه
15 31.7 1.7 15 26.7 71.7 15 28.3 71.7علوم تحقیقات235 5967مردود علوم تحقیقات گیلان
35 13.3 8.3 41.7 46.7 60 1.7 3.3-53.3علوم تحقیقات250 5888مردود علوم تحقیقات گیلان
21.7 40 15 53.3 18.3 50 5 10 40علوم تحقیقات256 5856مردود نجف آباد
31.7 16.7 8.3 48.3 41.7 41.7 5-6.7 48.3علوم تحقیقات270 5811مردود نجف آباد
18.3 80 15 30 48.3 25 13.3 8.3 8.3علوم تحقیقات341 5534مردود بین الملل کیش
23.3 20 0 16.7 30 51.7 3.3 8.3 28.3علوم تحقیقات419 5287مردود علوم و تحقیقات مازندران (2)
16.7 56.7 13.3 35 10 10 0 0 0علوم تحقیقات559 4999مردود نامشخص
33.3 75 30 85 48.3 58.3 46.7 20 31.7بابل16 7164قبول-
3.3 28.3 20 56.7 60 81.7 41.7 33.3 88.3بابل19 7001قبول-
43.3 30 30 41.7 53.3 75 21.7 5 76.7بابل28 6742مردود بابل
10 68.3 43.3 60 50 88.3 35 23.3 23.3بابل39 6548مردود بابل
41.7 20 20 60 10 41.7 3.3-13.3 33.3بابل108-مردود نامشخص
56.7 15 20 50 56.7 60 51.7 71.7 35رشت8 7465قبول-
26.7 90 73.3 43.3 48.3 76.7 33.3 41.7 48.3رشت17 7108قبول-
30 88.3 46.7 45 58.3 56.7 45 23.3 13.3رشت38 6701مردود رشت
55 50 10 45 31.7 36.7 0 58.3 46.7رشت52 6611مردود نامشخص
48.3 80 25 71.7 53.3 76.7 0 5 40رشت53 6607مردود رشت
41.7 80 18.3 43.3 23.3 65 3.3 28.3 50رشت78 6410مردود رشت
18.3 21.7 20 48.3 68.3 56.7 26.7 25 35رشت89 6294مردود علوم تحقیقات کرمانشاه
51.7 30 8.3 46.7 38.3 51.7 15 5 38.3رشت95 6249مردود علوم تحقیقات کرمانشاه
15 70 65 13.3 33.3 48.3 8.3 60 30رشت120 6107مردود علوم تحقیقات آذربایجان شرقی
45 50 18.3 11.7 43.3 56.7 20 6.7 43.3رشت128 6070مردود علوم تحقیقات آذربایجان شرقی
21.7 10 15 38.3 28.3 45 11.7 0 58.3رشت181 5812مردود نجف آباد
25 6.7 8.3 20 28.3 45 21.7 18.3 40رشت196 5752مردود قبول سهمیه بسیج علوم تحقیقات آذربایجان شرقی
15 13.3 6.7 23.3 10 66.7 16.7 0 73.3رشت199 5745مردود علوم تحقیقات یزد
16.7 70 10 51.7 13.3 30 3.3-6.7 31.7رشت271 5556مردود نجف آباد
11.7 18.3 0 21.7 35 38.3 1.7 1.7 40رشت425 5200مردود علوم و تحقیقات ساوه (2)
5 23.3 8.3-61.7 0 11.7 1.7-6.7 23.3رشت456 5152مردود سنندج - گرایش مالی
3.3-50 8.3 11.7 20 10 23.3 0 8.3رشت683 4892مردود نامشخص
13.3 16.7 3.3 20 21.7 10 10-6.7 26.7رشت719 4862مردود نامشخص
0 26.7 3.3 6.7 8.3 11.7 5 0 16.7رشت1025 4597مردود قبول سهمیه شاهد علوم تحقیقات یزد
46.7 60 3.3 48.3 40 95 28.3 56.7 46.7قزوین9 7077قبول-
40 30 0 65 73.3 80 33.3 23.3 50قزوین14-قبول-
13.3 85 43.3 35 56.7 93.3 43.3 36.7 38.3قزوین20 6780قبول-
35 20 21.7 45 53.3 65 41.7 11.7 58.3قزوین21 6734قبول-
10 25 15 55 40 86.7 33.3 16.7 63.3قزوین33 6498قبول سهمیه بسیج-
21.7 28.3 30 45 56.7 80 13.3 30 35قزوین49 6254مردود قزوین
25 58.3 55 40 55 83.3 11.7 0 26.7قزوین63 6087مردود نامشخص
30 31.7 6.7 26.7 30 28.3 5 36.7 53.3قزوین76 5965مردود علوم تحقیقات گیلان
13.3 13.3-6.7-13.3 20 43.3 15 3.3 73.3قزوین160 5470مردود بین المللی قشم
18.3 10 1.7 8.3 31.7 41.7 13.3 11.7 8.3قزوین272 5078مردود نامشخص
8.3 18.3 13.3 13.3 8.3 45 3.3 3.3 23.3قزوین330 4940مردود نامشخص
28.3 85 0 48.3 71.7 78.3 0 0 41.7نراق28-مردود نامشخص
18.3 3.3 18.3 25 28.3 36.7 6.7-13.3 43.3نراق82 5348مردود قبول سهمیه بسیج علوم تحقیقات کرمان
0 26.7 13.3 20 13.3 33.3 13.3 6.7-13.3نراق249 4869مردود نامشخص
18.3 13.3 5 63.3 11.7 50 10 11.7 53.3قشم28 5974قبول-
23.3 43.3 11.7 31.7 23.3 36.7 11.7 0 40قشم63 5637قبول سهمیه بسیج-
30 46.7 8.3 28.3 33.3 21.7 0 10-18.3قشم195 5239مردود علوم و تحقیقات سمنان (2)
5 10 0 15 45 41.7 1.7-1.7-65قشم204 5224مردود علوم و تحقیقات ساوه (2)
26.7 15 8.3 0 20 8.3 15 8.3 28.3قشم217 5190مردود علوم و تحقیقات فارس (2)
35 33.3 58.3 43.3 55 73.3 35 36.7 18.3نیشابور6 6708قبول-
58.3 25 28.3 63.3 30 35 21.7 10 30نیشابور9 6557قبول-
53.3 6.7 16.7 30 56.7 41.7 18.3 26.7 3.3-نیشابور28 5963قبول-
16 3 7 56 33 23 34 7 11نیشابور44-مردود نامشخص
1.7 6.7 1.7 16.7 13.3 1.7-21.7 31.7 5نیشابور237 5023مردود نامشخص
1.7 6.7 13.3 21.7 28.3 18.3 13.3 6.7-21.7نیشابور271 4942مردود نامشخص
23.3 13.3 18.3 33.3 21.7 3.3-10 21.7 5خلیج فارس92 5336مردود علوم و تحقیقات کرمانشاه (2)
41.7 0 1.7-20 28.3 15 0 0 5-خلیج فارس273 4965مردود نامشخص
0 3.3 6.7-26.7 5 3.3-3.3 0 8.3خلیج فارس633 4540مردود نامشخص
30 0 0 61.7 48.3 35 38.3 26.7 15فیروزکوه10 6283قبول-
10 8 26 61 35 10 23 21 23فیروزکوه27-قبول-
31.7 10 25 33.3 56.7 56.7 3.3 8.3 21.7فیروزکوه42 5688قبول-
20-0 1.7 40 73.3 46.7 21.7 13.3 20فیروزکوه101-مردود نامشخص
10 10 3.3-31.7 16.7 25 8.3 3.3-25فیروزکوه179 5051مردود نامشخص
15 5 8.3-36.7 0 0 0 0 0فیروزکوه400 4696مردود نامشخص
13.3 0 13.3 6.7-6.7 13.3 13.3 13.3-13.3فیروزکوه510 4560مردود نامشخص
5 1.7-0 13.3 11.7 3.3-1.7-0 5فیروزکوه619 4411مردود نامشخص
36.7 0 20 66.7 73.3 36.7 23.3 20 10ابهر6 6297قبول-
10 5 0 28.3 8.3 13.3 10 0 11.7ابهر271 4888مردود نامشخص
30 0 0 1.7 5 8.3-10-1.7-18.3ابهر529 4569مردود نامشخص
0 55 6.7 43.3 73.3 71.7 0 23.3 3.3زنجان71-مردود نامشخص

مدیریت بازرگانی- بازاریابی

زبان

ریاضی

آمار

تئوری

خرد

کلان

مالی

تحقیق در عملیات

بازاریابی

واحد

رتبه

نمره کل

نتیجه مرحله اول

تکمیل ظرفیت

41.7 65 65 33.3 66.7 60 33.3 28.3 36.7تهران-شمال6 7381قبول-
60 0 0 46.7 66.7 66.7 0 0 53.3تهران-مرکز11 7164قبول-
50 33.3 53.3 15 45 65 33.3 43.3 41.7تهران-شمال13 7124قبول-
25 35 25 55 81.7 60 1.7-0 21.7تهران-مرکز44 6662قبول-
50 0 0 50 50 30 13.3 0 23.3تهران-مرکز85 6296مردود تهران مرکز
35 1.7-20 31.7 30 46.7 30 23.3 28.3تهران-مرکز91-مردود نامشخص
26.7 50 5 26.7 26.7 23.3 1.7 45 36.7تهران-مرکز101 6207مردود تهران مرکز
14 5 30 44 45 45 26 21 16تهران-مرکز121 6100مردود نامشخص
41.7 0 18.3 51.7 0 13.3 23.3 3.3-30تهران-شمال144 6004مردود قشم
18.3 45 40 26.7 36.7 26.7 33.3 28.3 11.7تهران-شمال147 6000مردود نامشخص
33.3 18.3 18.3 26.7 60 43.3 20 18.3 0تهران-مرکز172 5917مردود قشم
35 35 10 1.7-45 5-16.7 26.7 36.7تهران-مرکز206 5829مردود نراق
25 15 40 31.7 21.7 1.7 0 0 20تهران-شمال305 5556مردود فیروزکوه
21.7 3.3 31.7 25 21.7 10 15 1.7 18.3تهران-شمال356 5462مردود نامشخص
43.3 6.7 8.3-28.3 6.7 6.7 3.3 0 15تهران-شمال427 5345مردود علوم تحقیقات خوزستان
33.3 3.3 8.3 23.3 15 3.3 1.7 0 1.7-تهران-مرکز699 4986مردود نامشخص
11.7-8.3-11.7-11.7 3.3 5-1.7 3.3-23.3تهران-مرکز1129 4444مردود نامشخص
13.3 0 1.7 0 0 0 0 0 0تهران شمال1184 4349مردود نامشخص
20 11.7 1.7-31.7 53.3 16.7 6.7 10 25علی آباد کتول50 5762مردود علی آباد کتول
28.3 0 0 38.3 46.7 23.3 16.7 28.3 3.3علی آباد کتول63 5680مردود علی آباد کتول
0 0 0 63.3 26.7 31.7 51.7 16.7 5-علی آباد کتول89 5542مردود قبول سهمیه بسیج علی آبادکتول
6.7 1.7 46.7 45 23.3 0 23.3 10-16.7علی آباد کتول108 5468مردود نامشخص
15 18.3 26.7 26.7 21.7 31.7 10-0 11.7علی آباد کتول138 5374مردود علوم تحقیقات خوزستان
5 1.7 1.7 8.3 31.7 13.3 0 20 8.3علی آباد کتول367 4884مردود نامشخص
35 10 5 26.7 55 26.7 0 6.7 16.7اراک31 5803قبول-
10 6.7 13.3 28.3 43.3 36.7 28.3 3.3-26.7اراک32 5798قبول-
36.7 0 0 46.7 63.3 35 0 33.3 18.3کرمانشاه7 6248قبول-
0 30 56.7 18.3 58.3 40 23.3 38.3 15کرمانشاه13 5989قبول-
3.3-3.3 15 50 86.7 55 16.7 1.7-10کرمانشاه16-قبول-
21.7 30 0 16.7 0 10 3.3 0 6.7-کرمانشاه320 4744مردود نامشخص
40 0 5-40 5 0 3.3 5 16.7ملایر49 5416مردود ملایر
16.7 5 16.7 15 11.7 5 10 3.3-5ملایر201 4870مردود نامشخص
31.7 0 0 28.3 20 6.7 5 0 26.7تربت جام39 5499قبول سهمیه بسیج-
8.3 36.7 40 28.3 36.7 1.7 6.7 15 10تربت جام43 5465مردود تربت جام
13.3 6.7 13.3 26.7 13.3 0 13.3 20 0تربت جام165 4979مردود نامشخص
20 6.7 41.7 15 23.3 21.7 26.7 6.7 21.7سنندج25 5620قبول-

مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی

زبان

ریاضی

آمار

تئوری

خرد

کلان

مالی

تحقیق در عملیات

بازاریابی

واحد

رتبه

نمره کل

نتیجه مرحله اول

تکمیل ظرفیت
36.7 0 5 53.3 76.7 85 28.3 45 11.7تهران مرکز10 6807
قبول
-
50 5 23.3 41.7 55 70 48.3 3.3 25تهران شمال11 6759
قبول
-
36.7 0 46.7 41.7 60 31.7 15 36.7 30تهران مرکز26 6497
قبول
-
21.7 55 61.7 31.7 46.7 41.7 40 56.7 18.3تهران مرکز27 6490
قبول
-
15 0 1.7 73.3 31.7 26.7 8.3 3.3-28.3تهران مرکز66 5959
تهران شمال
-
26.7 28.3 31.7 51.7 43.3 46.7 0 8.3 1.7تهران مرکز71 5932
تهران شمال
-
11.7 28.3 41.7 46.7 41.7 15 10 41.7 3.3-تهران مرکز111 5602
مردود
تهران مرکز
33.3 41.7 33.3 41.7 55 51.7 40 0 3.3مبارکه25 6238
قبول
-
15 35 36.7 26.7 40 46.7 53.3 30 13.3مبارکه31 6066
قبول
-
0 5-3.3-10 30 8.3 0 0 18.3مبارکه311 4806
مردود
قبول سهمیه بسیج رشت
33.3 36.7 0 31.7 76.7 41.7 0 13.3 30کرمانشاه7 6367
قبول
-
20 15 1.7-26.7 25 3.3 0 18.3 45ملایر18 5662
قبول
-
16.7-3.3-1.7 13.3 40 15 3.3 3.3-13.3-سنندج165 4336
مردود
نامشخص


توضیحات: در صورتی که در مقابل نام دانشگاه قبولی در تکمیل ظرفیت عدد (2) قرار گرفته به معنای قبولی در مرحله دوم تکمیل ظرفیت که نتایج آن اسفند 1389 اعلام گردیده است می باشد

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 15 دی‌ماه سال 1390 ساعت 10:07 | نویسنده: محمد | چاپ مطلب 1 نظر